KB Hybrid

Strategic panel

Po dvou letech konání online Strategic panelu realizace KB hybridního eventu v hotelu Stages Praha.